Akademia Katolicka w Warszawie prowadzi niestacjonarne studium licencjackie (licencjat kanoniczny) w dziedzinie nauk teologicznych (dyscyplina naukowa: teologia). Podstawą prawną działania studium licencjackiego - licencjatu kanonicznego jest ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym, i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami) i rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 1991 r w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów naukowych (Dz. U. Nr 58, poz. 249 z późniejszymi zmianami) oraz Konstytucja Apostolska Jana Pawła II Sapientia christiana z dnia 15 kwietnia 1979 r. i załączonych do tego dokumentu Ordinationes.

Studium licencjackie trwa 2 lata i jest płatne. Wysokość opłat podana jest na stronie OPŁATY.

Zajęcia odbywają się w wyznaczone czwartki w roku akademickim. Rocznie przewiduje się dwadzieścia jeden spotkań. Czternaście spotkań w roku to wykłady z teologii ogólnej wg trzech grup tematycznych: teologia systematyczna, teologia pastoralna i źródła teologii. Siedem spotkań w roku to wykłady i seminaria w trzech grupach specjalizacyjnych: dogmatyczna, pastoralna i duchowości. Zajęcia z teologia duchowości odbywać się będą we środy w ramach Prymasowskiego Instytutu Życia Wewnętrznego. Uczestnik studium licencjackiego zobowiązany jest w każdym roku studiów do napisania pod kierunkiem wybranego promotora pracy naukowej (ok. 36000 znaków). Zdanie egzaminów z wykładów z teologii ogólnej, zaliczanie wybranych seminariów oraz pozytywna ocena z pisemnej pracy naukowej są warunkiem do zaliczenia roku akademickiego.

Uczestnik studium licencjackiego na koniec drugiego roku studium zobowiązany jest do złożenia egzaminu ad licentiam in theologia. Warunkiem przystąpienia do tego egzaminu jest przedłożenie pracy licencjackiej. Praca magisterska może być uznana za licencjacką jeżeli została oceniona na ocenę „bardzo dobry” i zakwalifikowana przez komisję Wydziału. W innych przypadkach należy napisać nową pracę lub poszerzyć pracę magisterską. Pozytywna ocena (minimum: dobry) z egzaminu jest warunkiem podjęcia studiów doktoranckich z teologii.

Studentom niestacjonarnego studium licencjackiego na AKW nie przysługuje stypendium socjalne ani naukowe.

Pełna informacja na temat studium licencjatu kanonicznego na AKW znajduje się na stronie AKW Collegium Joanneum (ul. Dewajtis 3 w Warszawie na Bielanach). Zapisy on-line.