erasmus certDEKLARACJA O POLITYCE PROGRAMU ERASMUS (EPS)

Podstawowym zadaniem BOBOLANUM jest prowadzenie badań naukowych w dziedzinie teologii i innych nauk kościelnych oraz kształcenie studentów, w tej dziedzinie. BOBOLANUM pragnie kształtować postawy w duchu wartości ogólnoludzkich,  dziedzictwa europejskiego, obywatelskich, patriotycznych i chrześcijańskich, w imię dialogu z innymi Kościołami, religiami, współczesną kulturą  i innymi naukami. W wypełnianiu swych zadań BOBOLANUM kieruje się wiernością wobec Kościoła Katolickiego, poszanowaniem praw jednostki i wspólnoty w granicach określonych prawem, a jednocześnie należną wolnością akademicką, konieczną dla skutecznego wypełniania zadań w zakresie badań naukowych i nauczania. Realizacji zadań naukowo-badawczych mają służyć badania własne i statutowe, sympozja i konferencje, publikacje, biuletyny informacyjne. W celu realizacji zadań naukowo-badawczych, BOBOLANUM współpracuje z innymi  ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. BOBOLANUM prowadzi jednolite studia magisterskie, studia doktoranckie, studia podyplomowe i kursy specjalistyczne. Realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych mają służyć prowadzone wykłady, ćwiczenia, seminaria, konwersatoria, praktyki indywidualne oraz inne działania wspólnotowe pracowników i studentów. Studenci dwóch pierwszych lat studiów przechodzą intensywny kurs języka angielskiego umożliwiający osiągnięcie kompetencji językowych na poziomie B2.

Pragnąc włączyć się w budowanie Europejskiego Obszaru Szkół Wyższych zgodnie z celami przyjętymi w Deklaracji Bolońskiej i Strategii Lizbońskiej Bobolanum realizuje politykę nauczania określoną w ramach programu LLP i Erasmus poprzez następujące cele i priorytety:

Wymianę studentów i nauczycieli z uczelniami partnerskimi, a w tym : pełne uznanie okresu studiów za granicą, promocja mobilności studentów i kadry wykładowej poprzez imprezy informacyjne i internetowe studenckie forum wymiany doświadczeń, świadczenie wysokiej jakości usług na rzecz studentów zagranicznych, poszukiwanie źródeł finansowania na wyjazdy kadry wykładowców, uwzględnianie mobilności wykładowców w ich dorobku naukowym i rozwoju zawodowym, wspieranie organizacji studenckich w organizacji międzynarodowych kursów wakacyjnych oraz konferencji. Zagwarantowanie wysokich standardów wymiany poprzez monitoring stosowania systemu ECTS, wydawanie katalogu ECTS w języku polskim i angielskim; zwiększenie poziomu znajomości języków obcych wśród studentów i pracowników naukowych; przekazywanie studentom wiedzy na temat dziedzictwa kultury europejskiej oraz roli Unii Europejskiej w kształtowaniu  świadomości obywatelskiej; przekazywanie studentom wiedzy na temat różnic kulturowych i religijnych w celu zapobiegania rasizmowi, ksenofobii i wszelkiej dyskryminacji. Rozpowszechnienie założeń Programu Socrates, karty Erasmusa oraz EPS-u, poprzez stronę internetową Bobolanum, informator dla studentów i wykładowców wyjeżdżających i przyjeżdżających, spotkania ze studentami i koordynatorami umów, plakaty i tablice informacyjne oraz odpowiednie ulotki promujące mobilność studentów oraz kadry naukowej.

Pomaganie przyjeżdżającym studentom w owocnej integracji z nowym środowiskiem poprzez organizowanie spotkań z lokalnymi społecznościami oraz organizacjami studenckimi i kulturalnymi.

Realizacja programu nauki dla osób dorosłych poprzez dalszy rozwój Studiów Podyplomowych, będących elementem kształcenia ustawicznego nauczycieli, rozwój studiów zaocznych oraz Otwartego Studium Akademickiego.

Promowanie wartości europejskich przez współpracę z Centrum Generale Europa i OCIPE Warszawa oraz Instytutem ECCC.

Wspieranie osób niepełnosprawnych uczestniczących w studiach na Bobolanum.

ERASMUS POLICY STATEMENT