Każdy student jest osobą, która wzrastając w prowadzeniu samodzielnego życia spotyka się z różnymi problemami natury materialnej, psychicznej i duchowej. AKW Collegium Bobolanum nie ignoruje tych wyzwań życiowych i w miarę możliwości stara się pomóc studentom również poza obszarem studiowania.

Pomoc duchowa

 W ramach wsparcia duchowego zapraszamy do włączenia się w życie Duszpasterstwa Akademickiego.

 Na uczelni również można miejsce do wyciszenia i modlitwy w kaplicy akademickiej w podziemiach uczelni.

 Można też prosić o poradę lub wsparcie duchowe ojców prowadzących zajęcia ze studentami.

Pomoc psychologiczna

Studenci, którzy potrzebowaliby pomocy w sprawach psychologicznych i innych, które nie zostały wyszczególnione na tej stronie, mogą skontaktować się z Pełnomocnikiem Rektora d.s. Studentów p. dr Agnieszką Wielgus pisząc na adres nest.akw (at) jezuici.pl.

Pomoc materialna 

Od roku akademickiego 2019/2020 wsparcie finansowe dla studentów w formie bezzwrotnych stypendiów i zapomóg finansowanych ze środków przewidzianych na ten cel w budżecie państwa udzielane jest przez uczelnie na nowych zasadach określonych w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

 Studenci mogą otrzymywać stypendium Rektora za wyróżniające wyniki w nauce.

 Studenci wszystkich rodzajów studiów mogą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego i/lub stypendium Rektora po spełnieniu określonych warunków. Prawo do świadczeń przysługuje studentom uczelni publicznych i niepublicznych, a także uczelni i wyższych seminariów duchownych prowadzonych przez kościoły i inne związki wyznaniowe, o ile ustawa lub umowa tak stanowi. Świadczenia mogą otrzymywać studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku, kształcący się na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich.

 Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Przez trudną sytuację życiową uzasadniającą przyznanie jednorazowego wsparcia finansowego w formie zapomogi należy rozumieć ogół warunków (np. materialnych, rodzinnych, społecznych, zdrowotnych), w jakich znalazła się rodzina studenta, powodujących przejściowe problemy w spełnianiu potrzeb materialnych rodziny. Przyczynami trudnego położenia życiowego studenta mogą być w szczególności choroba, niepełnosprawność lub śmierć członka rodziny, szkody spowodowane innym zdarzeniem losowym (np. pożarem, klęską żywiołową), utrata stałego źródła dochodu i in. Organ przyznający zapomogę ocenia na podstawie dokumentów zgromadzonych w aktach sprawy, czy sytuacja życiowa, w jakiej znalazł się student, uzasadnia udzielenie pomocy finansowej. Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym. Przyznanie zapomogi na podstawie danych (konkretnych) okoliczności faktycznych wyklucza możliwość ponownego przyznania zapomogi na podstawie tego samego stanu faktycznego. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą starać się o przyznanie zapomogi materialnej zgodnie z Regulaminem Studiów. Należy złożyć następujący WNIOSEK.

 Regulamin Studiów i Regulamin Stypendialny (przyznawania pomocy materialnej studentom) znajdują się na stronie DO POBRANIA.

 Pełna informacja o świadczeniach materialnych dla studentów ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Podstawa prawna

Kwestie dotyczące przyznawania świadczeń dla studentów regulują przepisy:

art. 86–95 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.),
ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220, z późn. zm.) – w zakresie zasad ustalania wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie,
regulamin świadczeń dla studentów ustalany przez rektora w porozumieniu z samorządem studenckim,
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) – do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach przyznawania świadczeń.