► Historia Uczelni spleciona z historią św. Andrzeja Boboli

► Krótka historia Uczelni

Na początku 1580 roku o. Piotr Skarga SJ założył w Połocku dzięki fundacji króla Stefana Batorego szkołę dla dzieci. W 1737 r. rozpoczęły się w Połocku studia teologiczne. Właśnie ten rok uznać można za początek uczelni teologicznej, która stopniowo – po wielu krokach – doprowadziła do Collegium Bobolanum. W 1773 roku nastąpiła kasata zakonu jezuitów na zachodzie, ale w zaborze rosyjskim i w Rosji dekret nie został ogłoszony i jezuici kontynuowali swoją działalność. 12 stycznia 1812 r. zostaje wydany ukaz carski Aleksandra I wynoszący połockie Kolegium Jezuitów "na stopień Akademii z nadaniem jej przywilejów, którymi zaszczyciliśmy uniwersytety". W 1820 r. zamknięto Akademię Połocką w następstwie kasaty Towarzystwa Jezusowego w Rosji i wypędzenia jezuitów z zaboru rosyjskiego. Studium teologiczne – po kilku latach funkcjonowania w różnych miejscach – przybyło do Krakowa w odrodzonej po I wojnie światowej Polsce. W 1926 r. przeniesiono studium teologiczne z Krakowa do Lublina, do nowego kolegium pod nazwą Bobolanum. W sierpniu 1952 r. przeniesiono Wydział Teologiczny Towarzystwa Jezusowego "Bobolanum" z Lublina do Warszawy do budynku przy ul. Rakowieckiej 613 maja 1988 r. Bobolanum stało się częścią erygowanego Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie (PWTW) dekretem Kongregacji Wychowania Katolickiego Stolicy Apostolskiej, a 17 maja 1988 r. PWTW uzyskało zatwierdzenie osobowości prawnej. 15 sierpnia 2020 roku Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie przekształcił się w Akademię Katolicką w Warszawie, którego jedną z sekcji jest Collegium Bobolanum.