Struktura

Collegium Bobolanum stanowi część Akademii Katolickiej w Warszawie (AKW), która składa się z dwóch kolegiów: Collegium Bobolanum (pod patronatem św. Andrzeja Boboli) i Collegium Joanneum (pod patronatem św. Jana Chrzciciela). Uczelnia została utworzona przez Stolicę Apostolską w 1988 r. jako Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, a zatwierdzenie swej osobowości prawnej według prawa państwowego uzyskała w 1989 roku. Status PWTW jako szkoły wyższej oraz osobowość prawną każdej z Sekcji (każdego z Collegium) potwierdziły kolejne dokumenty: najpierw Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską (1993), następnie Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencją Episkopatu Polski (1999). W sierpniu 2020 r. uczelnia została przekształcona w Akademię Katolicką w Warszawie.

Akademia Katolicka w Warszawie - Collegium Bobolanum jest uczelnią kościelną na prawach państwowych, działającą w oparciu o statuty zgodne z polskim prawem i zatwierdzone przez Stolicę Apostolską. Oferuje studia magisterskie, licencjackie (kanoniczne), doktoranckie, podyplomowe oraz kursy. Na Akademii Katolickiej w Warszawie mogą studiować osoby świeckie, obcokrajowcy, księża, klerycy, siostry zakonne i członkowie zakonów oraz instytutów życia konsekrowanego.

Misja - w służbie Kościołowi i Ojczyźnie

1. Misją Akademii Katolickiej w Warszawie jest twórcza kontynuacja i pomnażanie dorobku chrześcijańskiego humanizmu według słów św. Jana Pawła II: „Człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie” (Redemptor Hominis 12). Wydział pomaga współczesnemu człowiekowi zrozumieć samego siebie poprzez realizację teologicznych i interdyscyplinarnych badań naukowych oraz działalność dydaktyczną i popularyzatorską. Wykonując swoją misję, Akademia Katolicka w Warszawie inspiruje się przesłaniem biblijnym i duchową tradycją Kościoła katolickiego w Polsce, wyrażonymi w osobach patronów uczelni: św. Jana Chrzciciela i św. Andrzeja Boboli. Budowanie intelektualnych podstaw pod integralny rozwój osoby i wspólnoty ludzkiej stanowi naukowy i kulturowy wkład uczelni w teraźniejszość i przyszłość Polski, Europy i globalnego społeczeństwa.

2. Akademia Katolicka w Warszawie realizuje swoją misję w wymiarze edukacyjnym, naukowo-badawczym i wychowawczym:
1) W wymiarze edukacyjnym, przez kształcenie na poziomie uniwersyteckim kandydatów do kapłaństwa dla Archidiecezji Warszawskiej i Towarzystwa Jezusowego, Kościoła w Polsce oraz Kościoła powszechnego na całym świecie; kształcenie świeckich teologów, katechetów i muzyków kościelnych; kształcenie elit intelektualnych w zakresie wychowania, kultury i jej dziedzictwa, życia społeczno-politycznego, filozofii i etyki, zagadnień światopoglądowych oraz problematyki socjalnej.
2) W wymiarze naukowo-badawczym, przez prowadzenie badań naukowych w dziedzinie teologii oraz innych nauk kościelnych i z nimi związanych przez wyjaśnianie treści depozytu wiary, wyrażanie go językiem zrozumiałym dla współczesnego człowieka oraz wspieranie refleksją teologiczną szeroko rozumianego duszpasterstwa i wychowania humanistycznego i chrześcijańskiego współczesnego człowieka.
3) W wymiarze wychowawczym, przez kształtowanie człowieka dojrzałego intelektualnie, uczuciowo i duchowo, otwartego na wyzwania naszych czasów, odpowiedzialnie i kreatywnie realizującego swoje zaangażowanie w Kościele i w społeczeństwie w poszanowaniu godności własnej oraz drugiego człowieka, a także zdolnego do kierowania się w życiu zasadą „na większą chwałę Bożą”.

3. W wypełnianiu swojej misji AKW kieruje się wiernością wobec Magisterium Kościoła, poszanowaniem praw jednostki i wspólnoty w granicach określonych prawem, a jednocześnie należną wolnością akademicką konieczną dla skuteczne go wypełniania zadań w zakresie badań naukowych i nauczania.

4. Specyfiką misji Collegium Joanneum jest prowadzenie działalności naukowo-dydaktycznej ukierunkowanej na potrzeby duszpasterskie Kościoła. Prowadzona przez Collegium Joanneum formacja intelektualna, duchowa i osobowościowa ma następnie zaowocować praktycznymi rezultatami nie tylko w życiu samych absolwentów Collegium, ale także ludzi, którzy znajdą się w zasięgu ich oddziaływania. Celem Collegium Joanneum jest przekazywanie wiedzy teologicznej i formacja studentów, aby służyli Kościołowi w różnych środowiskach i w różnych aspektach jego działalności. Realizując ten cel, Collegium Joanneum prowadzi formację intelektualną kleryków, którzy później po otrzymaniu sakramentu święceń pełnią posługę związaną z kapłaństwem urzędowym, kształci osoby zakonne, które angażują się w różne dzieła zgodnie z charyzmatem ich zgromadzenia, a także formuje ludzi świeckich, którzy służą Kościołowi m.in. jako katecheci, muzycy kościelni, liderzy ruchów religijnych i wspólnot parafialnych oraz w swoich rodzinach i środowiskach spełniają rolę „zaczynu” przemieniającego je od wewnątrz zgodnie ze wskazaniami Ewangelii. Stąd w zakres aktywności Collegium Joanneum wchodzą zarówno działania, przez które realizuje on ambicje naukowo-badawcze, jak i studia akademickie, kursy formacyjne oraz przedsięwzięcia popularyzujące wiedzę teologiczną.

5. Specyfiką misji Collegium Bobolanum jest kształcenie studentów w duchu pedagogiki i duchowości ignacjańskiej. Pedagogika ignacjańska stanowi wypracowaną przez Jezuitów, wieloaspektową i aksjologicznie oraz światopoglądowo zdefiniowaną koncepcję wychowania, oferującą proces rozwoju człowieka w duchu chrześcijańskiego ideału osoby ludzkiej, a także dostarczającą kryteriów oraz środków adekwatnych do jej realizacji. W kontekście uczelni wyższej pedagogika ignacjańska rozumiana jest jako wielowątkowy proces współpracy między wykładowcami i studentami, wspierający ich osobiste i wspólne studiowanie, działanie i refleksję, a także promujący stałą edukację i zaangażowanie w służbie na rzecz innych. Duchowość ignacjańska i oparta na niej pedagogika ignacjańska stanowią jezuicką propozycję „drogi ku pełni człowieczeństwa”, na której wykładowcy towarzyszą studentom w ich poszukiwaniu prawdy oraz w ich intelektualnym i duchowym rozwoju. Ostatecznym celem tego rodzaju pedagogiki jest wychowanie ludzi otwartych i solidarnych, kompetentnych i twórczych, odpowiedzialnych i zaangażowanych.

Status prawny Uczelni

Status prawny kościelny:
- Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie (PWTW) został erygowany w obecnej postaci przez Stolicę Apostolską dnia 3 maja 1988 r. Dekretem N.866/87/12 Kongregacji Wychowania Katolickiego.
- 15 sierpnia 2020 r. dekret erygujący "AKADEMIĘ KATOLICKĄ w WARSZAWIE jako uczelnię powstałą na bazie i kontynuującą dzieło Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, wraz z obiema sekcjami: Collegium Joanneum i Collegium Bobolanum" wydaje J.E. Kazimierz Kardynał Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski, Wielki Kanclerz Uczelni, uwzględniając wskazania Stolicy Apostolskiej, wyrażone w piśmie N. 403/2015 z dnia 24 lipca 2020 r., działając zgodnie z kanonami 807 - 814 Kodeksu Prawa Kanonicznego, kierując się wskazaniami Konstytucji Apostolskiej Ex corde Ecciesiae, przy zachowaniu także niektórych zasad zamieszczonych w Konstytucji Apostolskiej Veritatis gaudium oraz przy poszanowaniu stanu prawnego dotyczącego wzajemnych relacji między Rzeczpospolitą Polską a Kościołem katolickim w Polsce.

Status prawny państwowy:
- Zgodnie z art. 9 ust. 1 i art. 23 ust. 2 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 29 z dnia 23 maja 1989 r., poz.154; na: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19890290154 albo na: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/1989/154/1)
- oraz z art. 15 ust. 2 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisanym w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. 1998 Nr 51 z dnia 23 kwietnia 1998, poz. 318; na: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19980510318 albo na: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/1998/318/1)
- Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencja Episkopatu Polski działająca z mocy upoważnienia udzielonego jej przez Stolicę Apostolską uzgodniły, że Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie stanowi kościelną szkołę wyższą i posiada osobowość prawną oraz uprawnienia określone w Umowie pomiędzy Rządem i Episkopatem z dnia 1 lipca 1999 r. w sprawie statusu szkół wyższych zakładanych i prowadzonych przez Kościół Katolicki, w tym uniwersytetów, odrębnych wydziałów i wyższych seminariów duchownych, oraz w sprawie trybu i zakresu uznawania przez Państwo stopni i tytułów nadawanych przez te szkoły wyższe (Dz. U. Nr 63 z dnia 29 lipca 1999 r., poz. 727; na: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990630727 albo na: http://dziennikustaw.gov.pl/du/1999/s/63/727/1).
- Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany nazwy Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie oraz jego dwóch sekcji: św. Jana Chrzciciela i św. Andrzeja Boboli "Bobolanum" na Akademia Katolicka w Warszawie oraz jej dwie sekcje: Collegium Joanneum i Collegium Bobolanum (M.P. 2021 poz. 113 z dnia 20 stycznia 2021 r., ogłoszone 27 stycznia 2021 r.), którego podstawą prawną jest Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1989 nr 29 poz. 154, art. 73 ust. 2).

Stopnie naukowe

W zakresie przyznawania uznanych przez państwo stopni i tytułów naukowych PWTW działa na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 marca 2000 r. (Decyzja Ministra Edukacji Narodowej (DNS-1-0145-56/AM/PWT/2000), która przyznała prawo państwowe do prowadzenia studiów magisterskich teologii.

Aktualny Statut PWTW jest uchwalony przez Radę Wydziału PWTW dnia 17 czerwca 2015 r. i aprobowany przez Stolicę Apostolską dnia 14 grudnia 2015 r. Dekretem N.913/87 Kongregacji Wychowania Katolickiego.

Aktualny status AKW jako uczelni kościelnej, katolickiej jest potwierdzony na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uczelnia posiada uprawnienie do nadawania stopni magistra teologii. Prowadzi ponadto, na kierunku teologii, kanoniczne studium licencjackie, przewody doktorskie i habilitacyjne, nadając odpowiednie stopnie naukowe.

Relacje

Znacząca część wykładowców w Collegium Bobolanum to jezuici, ale nie tylko. Naszymi wykładowcami są także księża diecezjalni, osoby zakonne oraz duża liczba osób świeckich. Co do wykładowców-jezuitów wielu z nich swe studia odbyło na zachodnich uczelniach Towarzystwa Jezusowego. Niektórzy z obecnych pracowników Collegium Bobolanum już obecnie mogą się odwdzięczyć za uzyskaną pomoc. Prowadzą zajęcia na Wydziałach, gdzie kończyli swe dysertacje doktorskie, czy to w Paryżu (Centre Sèvres), czy w Rzymie (Uniwersytet Gregoriański). Od wielu lat silne więzy łączą Collegium Bobolanum z Katolickim Uniwersytetem Ukraińskim we Lwowie oraz z jezuickim Aloisianum w Bratysławie, które przekształciło się – dzięki wydatnej pomocy polskich jezuitów – w Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Trnawie.

Międzynarodowego charakteru Collegium Bobolanum przydają także dwie związane z nim instytucje: 1) Papieski Instytut Studiów Kościelnych (PISK), założony w Rzymie z inicjatywy Prymasa Tysiąclecia, mający obecnie swoją polską siedzibę przy Bobolanum; jego celem jest gromadzenie mikrofilmów itp. dokumentów, znajdujących się w Archivum Secretum Vaticanum oraz innych archiwach kościelnych. 2) Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury (European Centre of Culture and Communication - ECCC) z siedzibą w Warszawie - Falenicy. Centrum służy formacji duchowej i intelektualnej, promuje refleksję nad wartościami chrześcijańskimi, rozwija postawę odpowiedzialności za kształt współczesnego świata.

To, że przed laty Bobolanum przyciągnęło do siebie parafię, stanowi istotną wskazówkę: teologiczna praca w uczelni ma wydać owoce duszpasterskie. Może nie przypadkiem najważniejszy wkład Bobolanum do życia Kościoła w Polsce w ostatnich 50 latach wyraził się w dziele służącym katechezie. Ważne pozostają w tej dziedzinie także publikacje w czasopiśmie naukowym kwartalniku „Studia Bobolanum”, w innych czasopismach, w Przeglądzie Powszechnym, czy w ramach Serii Bobolanum, czy też książki wydawane w innych wydawnictwach.

Wsparcie, którego św. Andrzej Bobola udziela swoim współbraciom, aby przez nich trafiać do wielu innych, nie ogranicza się do polskich jezuitów. Uderza w dziejach jego kultu to, że pamięć o Męczenniku była niekiedy żywsza u współbraci w innych krajach niż u Polaków.