probobolanumlogoPRO BOBOLANUM 

Uprzejmie informujemy, że przy Papieskim Wydziale Teologicznym (PWTW), Sekcja Św. Andrzeja Boboli „Bobolanum”, w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 61, zostało powołane i w dniu 24 lipca 2003 r. wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000165775, dobrowolne, samorządne i trwałe Stowarzyszenie Pro Bobolanum, którego celem jest m. in.:

  • współpraca z PWTW Collegium Bobolanum,
  • popularyzacja jego tradycji i osiągnięć,
  • krzewienie kontaktów między PWTW Collegium Bobolanum a jego absolwentami
  • wspieranie inicjatyw naukowych i samokształceniowych członków Pro Bobolanum.

Bardziej szczegółowe informacje na temat Stowarzyszenia są zawarte w jego statucie, z którego wyciąg zamieszczamy poniżej.

Podając te informacje, zachęcamy Państwa do zapoznania się z danymi statutowymi Stowarzyszenia, do rozważenia propozycji przystąpienia do Stowarzyszenia i do udziału w jego działalności.

Zapraszamy Państwa serdecznie do współpracy w ramach tej działalności i pozwalamy sobie dołączyć formularz deklaracji członkowskiej.

Znając Państwa życzliwość i zainteresowanie sprawami Ośrodka Ojców Jezuitów w Warszawie, liczymy na pozytywny odzew i przekazanie wypełnionego formularza do Sekretariatu PWTW Collegium Bobolanum lub pozostawienie go w Portierni, przy wejściu do PWTW Collegium Bobolanum od ul. Św. Andrzeja Boboli. 

Po otrzymaniu deklaracji nawiążemy z Państwem kontakt w celu załatwienia przewidzianych w Statucie formalności.

 Z wyrazami głębokiego szacunku

                                      Zarząd Stowarzyszenia        


               Wyciąg ze Statutu Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Pro Bobolanum jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań zawartych w jego statucie.

Pro Bobolanum działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

Siedzibą Pro Bobolanum jest m. st. Warszawa, a jego terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Pro Bobolanum może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, i może być członkiem międzynarodowych związków, stowarzyszeń i organizacji o tych samych lub podobnych celach statutowych. Czas trwania stowarzyszenia Pro Bobolanum nie jest ograniczony.

Pro Bobolanum prowadzi działalność w łączności z władzami Towarzystwa Jezusowego i jest otwarte dla wszystkich, którzy uznają i są gotowi wprowadzać w życie cele Pro Bobolanum, którymi są:

  • promocja Papieskiego Wydziału Teologicznego Sekcji św. Andrzeja Boboli – Collegium Bobolanum, zwanej dalej Collegium Bobolanum,
  • współpraca z Collegium Bobolanum oraz popularyzacja jego tradycji i osiągnięć,
  • krzewienie wzajemnych kontaktów między Collegium Bobolanum i absolwentami,
  • wspieranie inicjatyw naukowych i samokształceniowych członków Pro Bobolanum.

Członkowie Pro Bobolanum dzielą się na: Zwyczajnych, Honorowych i Wspierających.

Członkiem zwyczajnym może być obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, który popiera cele Pro Bobolanum, złoży deklarację członkowską z rekomendacją dwóch członków Pro Bobolanum i zostanie przyjęty przez Zarząd Pro Bobolanum.

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana udzielaniem pomocy materialnej Pro Bobolanum w realizacji jego celów, która złoży w tej sprawie oświadczenie woli Zarządowi Pro Bobolanum. Zarząd podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.