Logo WNCBsmall

   wydawnictwo.bobolanum.pl

 

 

PROFIL WYDAWNICTWA

Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum (WNCB) jest jednostką organizacyjną Akademii Katolickiej w Warszawie (AKW) Collegium Bobolanum. WNCB wydaje od 2018 roku publikacje naukowe związane głównie z działalnością naukową AKW. Wydawnictwo jest uwzględnione w Wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe ogłoszonym przez Ministra Edukacji i Nauki 22 lipca 2021 r. na poziomie 80 punktów.

Obecnie autorami publikacji w wielu językach są w dużej mierze pracownicy naukowi uczelni, ale również wybitni naukowcy z innych ośrodków naukowych i akademickich w kraju i z całego świata. Tematyka publikacji mieści się w zakresie:

- nauk humanistycznych (archeologia, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce),

- nauk społecznych (ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, prawo kanoniczne, psychologia)

- i ze szczególnym uwzględnieniem nauk teologicznych, jak również tematyki interdyscyplinarnej w tym obszarze.

Podział na dziedziny nauki i dyscypliny naukowe został przyjęty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 2018.09.20.

Publikacje wydawnictwa ukazują się w seriach wydawniczych oraz w osobnych studiach i czasopismach naukowych. WNCB wydaje kwartalnik naukowy "Studia Bobolanum" (studiabobolanum.pl) punktowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych. Dnia 27 marca 2019 r. zostało również zakwalifikowane do grona 500 czasopism do finansowania przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Wydawane pozycje są rozpowszechniane przez Wydawnictwo Rethos. Są też dostępne w wymianie międzybibliotecznej i międzyuczelnianej.

POLITYKA OPEN ACCESS

Wydawnictwo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do treści wszystkich publikowanych czasopism kierując się zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

ZAPROSZENIE

Wyrażamy nadzieję, że nasz profil wydawniczy spotka się z Państwa życzliwym zainteresowaniem i zachęci do współpracy na rzecz poszukiwania i publikowania rzetelnej wiedzy naukowej.

Dyrektor Wydawnictwa Naukowego Colegium Bobolanum
dr Robert Wawer

PUBLISHER'S PROFILE

The Scientific Publishing House Collegium Bobolanum (WNCB) is an organizational unit of the Catholic Academy in Warsaw (AKW) Collegium Bobolanum. Since 2018, WNCB has been publishing scientific publications related mainly to the scientific activities of the AKW. The publishing house is included in the List of publishing houses publishing peer-reviewed scientific monographs announced by the Minister of Education and Science on July 22, 2021 at the level of 80 points.

Currently, the authors of publications in many languages are largely university researchers, but also outstanding scientists from other scientific and academic centers in the country and from around the world. The subject of publication is within:

- the humanities (archeology, philosophy, history, linguistics, literature studies, culture and religion sciences, art sciences),

- social sciences (economics and finance, socio-economic geography and spatial management, security sciences, science on social communication and media, political and administrative studies, management and quality studies, legal sciences, sociological sciences, pedagogy, canon law, psychology),

- and with particular emphasis on theological sciences as well as interdisciplinary themes in this area.

The division into fields of science and scientific disciplines was adopted in accordance with the Regulation of the Minister of Science and Higher Education of 2018.09.20 (in Polish).

The publications of the publisher appear in publishing series, in separate studies, and scientific journals. WNCB publishes the scientific quarterly "Studia Bobolanum" (studiabobolanum.pl) scored by the Ministry of Science and Higher Education in accordance with the Communication of the Minister of Science and Higher Education of 31 July 2019 on the list of scientific journals (in Polish). On March 27, 2019, it was also qualified to a group of 500 magazines for funding by the Ministry of Science and Higher Education under the "Support for scientific journals" program (in Polish).

Published items are distributed by the Rethos Publishing House. They are also available in the interlibrary and inter-university exchange.

OPEN ACCESS POLICY

The publishing house provides immediate, open access to the content of all published magazines, guided by the principle that freely available research increases and accelerates the global development of science and the exchange of knowledge.

INVITATION

We hope that our publishing profile will meet your kind interest and encourage you to cooperate in the search and publication of reliable scientific knowledge.

Publishing Director
Robert Wawer, Th.D.

 

Procedura wydawnicza / Publication Procedure

Zasady etyki publikacyjnej / Ethical Regulations

Artykuł - wymogi edytorskie / The Article - Editorial Requirements

Monografia - wymogi edytorskie / The Monograph - Editorial Requirements

Procedura recenzji / Reviewing Procedure

 

Redakcja / Editorial Office:

Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum
ul. Rakowiecka 61
02-532 Warszawa, Poland

tel: +48 783 526 956
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www:   wydawnictwo.bobolanum.pl

Dystrybucja / Distribution of Publications:

Wydawnictwo RHETOS
ul. Olecka 30
04-984 Warszawa, Poland

tel.: +48 228 490 271
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www:   rhetos.pl

Rozliczenia / Finances

Wydawnictwo Naukowe CB
AKW Collegium Bobolanum
ul. Rakowiecka 61
02-532 Warszawa
NIP 521-10-39-941


Zapowiedzi wydawnicze / Announced Publications:

Publikacja pokonferencyjna. Praca zbiorowa pod red.: ks. dr Aleksander Jacyniak SJ, dr Edgar Sukiennik
Matka Boża Łaskawa w Warszawie. Materiały z konferencji upamiętniającej złoty jubileusz koronacji obrazu, Warszawa, 9 października 2023 r.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum i Wydawnictwo Kontrast, publikacja 2024.05.09
164 strony, okładka twarda. ISBN 978-83-970591-1-5

MBLaskawa 2024 fragm Strona 1MBLaskawa 2024 fragm Strona 2

Zobacz fragment książki

Książka będzie dostępna w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Warszawie i w Wydawnictwie Naukowym Collegium Bobolanum.


Ostatnio wydane pozycje / Recent Publications:


Studia Bobolanum 35 (2024) 1
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, opublikowano 2024.03.27
Czasopismo naukowe kwartalnik,  stron, okładka miękka. ISSN 1642-5650, eISSN 2720-1686.

 

Numer jest dostępny w formacie pdf na stronie studiabobolanum.pl, w formie papierowej w siedzibie Wydawnictwa Naukowego Collegium Bobolanum.


ks. prof. AKW dr hab. Tomasz Jakubiak (orcid.org/0000-0003-4781-686X), dr Marcin Kołodziej (orcid.org/0000-0001-8875-7582), prof. MUM dr hab. n. med. Jacek Lorkowski (orcid.org/0000-0001-5985-9790)
Pomoc społeczna Kościoła i państwa. Zaangażowanie Kościoła katolickiego i Ośrodka Pomocy Społecznej w działania na rzecz potrzebujących, w szczególności chorych i uchodźców, na terenie dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 2022 roku
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, opublikowano 2024.02.22
144 strony, okładka miękka. ISBN 978-83-970591-0-8

 

Książka jest dostępna u Autora (ks. Tomasz Jakubiak).


ks. dr Ryszard Matejuk SJ (orcid.org/0000-0002-2020-9894)
Переживание таинства Евхаристии по Ежи Клингеру. Doświadczenie misterium Eucharystii według Jerzego Klingera
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, opublikowano 2023.12.30
Praca doktorska, wydanie dwujęzyczne rosyjsko-polskie, 191+197 stron, książka dwustronna, okładka miękka. ISBN 978-83-95422-6-7

 

Książka jest dostępna u Autora i w siedzibie Wydawnictwa Naukowego Collegium Bobolanum.


Studia Bobolanum 34 (2023) 4
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, opublikowano 2023.12.18
Czasopismo naukowe kwartalnik, 152 strony, okładka miękka. ISSN 1642-5650, eISSN 2720-1686.

 

Numer jest dostępny w formacie pdf na stronie studiabobolanum.pl, w formie papierowej w siedzibie Wydawnictwa Naukowego Collegium Bobolanum.


Studia Bobolanum 34 (2023) 3
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, opublikowano 2023.09.11
Czasopismo naukowe kwartalnik, 142 strony, okładka miękka. ISSN 1642-5650, eISSN 2720-1686.

 

Numer jest dostępny w formacie pdf na stronie studiabobolanum.pl, w formie papierowej w siedzibie Wydawnictwa Naukowego Collegium Bobolanum.


Studia Bobolanum 34 (2023) 2
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, opublikowano 2023.06.20
Czasopismo naukowe kwartalnik, 136 stron, okładka miękka. ISSN 1642-5650, eISSN 2720-1686.

 

Numer jest dostępny w formacie pdf na stronie studiabobolanum.pl, w formie papierowej w siedzibie Wydawnictwa Naukowego Collegium Bobolanum.

 


Studia Bobolanum 34 (2023) 1
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, opublikowano 2023.03.27
Czasopismo naukowe kwartalnik, 134 strony, okładka miękka. ISSN 1642-5650, eISSN 2720-1686.

 

Numer jest dostępny w formacie pdf na stronie studiabobolanum.pl, w formie papierowej w siedzibie Wydawnictwa Naukowego Collegium Bobolanum.


mgr Krzysztof Rogula (orcid.org/0009-0005-3612-7366)
Inicjacja zwycięstwem nad śmiercią - analiza symboliki sakramentu chrztu
Seria: Horyzonty Teologii nr 2
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, opublikowano 2022.12.30
141 stron, e-book. ISBN 978-83-959422-8-0

Kasilowski Bog okladka

Zobacz fragment książki

Książka jest dostępna u Autora i w Wydawnictwie Naukowym Collegium Bobolanum.


ks. mgr Przemysław Gwadera SJ
Teologia łaski w przedwojennych podręcznikach katolickich i luterańskich w świetle "Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu"
Seria: Horyzonty Teologii nr 1
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, opublikowano 2022.12.30
193 strony, e-book. ISBN 978-83-959422-7-3

20221230Gwadera okl 553x800

Zobacz fragment książki

Książka jest dostępna u Autora i w Wydawnictwie Naukowym Collegium Bobolanum


Studia Bobolanum 33 (2022) 4
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, opublikowano 2022.12.20
Czasopismo naukowe kwartalnik, 152 strony, okładka miękka. ISSN 1642-5650, eISSN 2720-1686.

 

Numer jest dostępny w formacie pdf na stronie studiabobolanum.pl, w formie papierowej w siedzibie Wydawnictwa Naukowego Collegium Bobolanum.


Studia Bobolanum 33 (2022) 3
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, opublikowano 2022.10.25
Czasopismo naukowe kwartalnik, 128 stron, okładka miękka. ISSN 1642-5650, eISSN 2720-1686.

 

Numer jest dostępny w formacie pdf na stronie studiabobolanum.pl, w formie papierowej w siedzibie Wydawnictwa Naukowego Collegium Bobolanum.


Studia Bobolanum 33 (2022) 2
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, opublikowano 2022.07.15
Czasopismo naukowe kwartalnik, 154 strony, okładka miękka. ISSN 1642-5650, eISSN 2720-1686.

 

Numer jest dostępny w formacie pdf na stronie studiabobolanum.pl, w formie papierowej w siedzibie Wydawnictwa Naukowego Collegium Bobolanum.


Studia Bobolanum 33 (2022) 1
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, opublikowano 2022.04.30
Czasopismo naukowe kwartalnik, 164 strony, okładka miękka. ISSN 1642-5650, eISSN 2720-1686.

 

Numer jest dostępny w formacie pdf na stronie studiabobolanum.pl, w formie papierowej w siedzibie Wydawnictwa Naukowego Collegium Bobolanum.


Studia Bobolanum 32 (2021) 2
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, opublikowano 2021.12.31
Czasopismo naukowe półrocznik, 248 stron, okładka miękka. ISSN 1642-5650, eISSN 2720-1686.

202012 StBob 2020 2

Zobacz ten numer

Numer jest dostępny w formacie pdf na stronie bobolanum.pl, w formie papierowej w sklepie internetowym Wydawnictwa Rhetos i w siedzibie Wydawnictwa Naukowego Collegium Bobolanum.


ks. prof. AKW dr hab. Dariusz Gardocki SJ (orcid.org/0000-0002-5541-9154)
Chrystologia integralna w ujęciu Olegaria Gonzáleza de Cardedala
Seria: Seria Bobolanum nr 16
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, opublikowano 2021.12.20
346 stron, okładka miękka. ISBN 978-83-959422-6-6

Kasilowski Bog okladka

Zobacz fragment książki

Książka jest dostępna u Autora, w sklepie internetowym Wydawnictwa Rhetos i w siedzibie Wydawnictwa Naukowego Collegium Bobolanum.


ks. dr Michał Orlicki (orcid.org/0000-0002-2183-1095)
Mysterium sanctificationis sakramentu Eucharystii oraz obrzędu obmycia nóg
Seria: Seria Bobolanum nr 15
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, listopad 2021
435 stron, okładka miękka. ISBN 978-83-959422-4-2

Kasilowski Bog okladka

Zobacz fragment książki

Książka jest dostępna u Autora i w e-Księgarni Fundacji Instytut Globalizacji.


ks. prof. dr Ladislav Csontos SJ (orcid.org/0000-0002-6788-9452)
Watersource from the Rock: Slovak Jesuit's Testimony of Faith in the Times of Communist Persecution
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, opublikowano 2021.08.31
264 strony, okładka miękka. ISBN 978-83-959422-5-9

Csontos OKL

Zobacz fragment książki

Książka jest dostępna u Autora i w siedzibie Wydawnictwa Naukowego Collegium Bobolanum.


Studia Bobolanum 32 (2021) 1
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, opublikowano 2021.05.30
Czasopismo naukowe półrocznik, 242 strony, okładka miękka. ISSN 1642-5650

202012 StBob 2020 2

Zobacz ten numer

Numer jest dostępny w formacie pdf na stronie bobolanum.pl, w formie papierowej w sklepie internetowym Wydawnictwa Rhetos i w siedzibie Wydawnictwa Naukowego Collegium Bobolanum.


dr Agata Rujner (orcid.org/0000-0003-3673-9432)
Decyzja nieodwołalna na przykładzie małżeństwa sakramentalnego. Studium teologicznomoralne
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, kwiecień 2021
Praca doktorska, 247 stron, okładka miękka. ISBN 978-83-959422-3-5

Rujner Decyzja okladka

Zobacz fragment książki

Książka jest dostępna u Autora.


ks. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ (orcid.org/0000-0002-7476-5597)
Życie splecione z zakonem. O tym, co widziałem, co przeżyłem i kogo na szlakach życiowych spotkałem
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, marzec 2021
Profesorska jubileuszowa pozycja autobiograficzna, 392 strony, okładka miękka. ISBN 978-83-959422-2-8

Sokolowski Zycie okladka

Zobacz fragment książki

Książka jest dostępna u Autora, w sklepie internetowym Wydawnictwa Rhetos, w Księgarni Katolickiej WAM w Warszawie i w siedzibie Wydawnictwa Naukowego Collegium Bobolanum.


ks. prof. AKW dr hab. Piotr Kasiłowski SJ (orcid.org/0000-0002-4421-6060)
Bóg przemówił do nas przez Syna. Studia nad Listem do Hebrajczyków
Seria: Seria Bobolanum nr 14
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, luty 2021
272 strony, okładka miękka. ISBN 978-83-959422-1-1

Kasilowski Bog okladka

Zobacz fragment książki

Książka jest dostępna w sklepie internetowym Wydawnictwa Rhetos i w siedzibie Wydawnictwa Naukowego Collegium Bobolanum.


ks. prof. dr hab. Józef Kulisz SJ (orcid.org/0000-0001-7624-128X)
Człowiek współczesny a religia
Seria: Seria Bobolanum nr 13
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, luty 2021
176 stron, okładka miękka. ISBN 978-83-959422-0-4

Kulisz Czlowiek okladka

Zobacz fragment książki

Książka jest dostępna w sklepie internetowym Wydawnictwa Rhetos i w siedzibie Wydawnictwa Naukowego Collegium Bobolanum.


Studia Bobolanum 31 (2020) 2
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, opublikowano 2020.12.29
Czasopismo naukowe półrocznik, 306 stron, okładka miękka. ISSN 1642-5650

202012 StBob 2020 2

Zobacz ten numer

Numer jest dostępny w formacie pdf na stronie bobolanum.pl, w formie papierowej w sklepie internetowym Wydawnictwa Rhetos i w siedzibie Wydawnictwa Naukowego Collegium Bobolanum.


prof. Gianni La Bella (orcid.org/0000-0002-8513-0255)
Jezuici. Od Vaticanum II do papieża Franciszka. Epoka burzliwych procesów – wyzwanie dla Kościoła
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, grudzień 2020
Pozycja okolicznościowa z okazji Roku Ignacjańskiego (20.05.2021-31.07.2022). Tłum. z włoskiego oryginału ks. dr Andrzej Koprowski SJ, 384 strony, okładka twarda szyta. ISBN 978-83-952410-6-2

La Bella Jezuici okladka

Zobacz fragment książki

Książka jest dostępna w sklepie internetowym Wydawnictwa KONTRAST i w siedzibie Wydawnictwa Naukowego Collegium Bobolanum.


ks. dr hab. Krzysztof Siwek (orcid.org/0000-0002-4608-6968)
„Powstał prorok jak ogień” (Syr 48,1). Droga Eliasza
Seria: Biblijni bohaterowie wiary
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, listopad 2020
384 strony, okładka miękka ze skrzydełkami. ISBN 978-83-952410-8-6

Siwek Droga okladka 

Zobacz fragment książki

Książka jest dostępna u Autora, w sklepie internetowym Wydawnictwa Rhetos i w siedzibie Wydawnictwa Naukowego Collegium Bobolanum.


dr Kamilla Frejusz (orcid.org/0000-0001-7620-6599)
Wychowanie jako „dialog i spotkanie” w myśli pedagogicznej Janusza Tarnowskiego. Studium hermeneutyczno-krytyczne
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, październik 2020
Praca doktorska, 424 strony, okładka miękka. ISBN 978-83-952410-9-3

Frejusz Wychowanie okladka

Zobacz fragment książki

Książka jest dostępna u Autora, w sklepie internetowym Wydawnictwa Rhetos i w siedzibie Wydawnictwa Naukowego Collegium Bobolanum.


ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina (orcid.org/0000-0002-3855-6720)
Powołania kapłańskie AD 2020
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, sierpień 2020
188 stron, okładka miękka. ISBN 978-83-952410-7-9

Pawlina Powolania okladka 

Książka jest dostępna u Autora, w sklepie internetowym Wydawnictwa Rhetos i w siedzibie Wydawnictwa Naukowego Collegium Bobolanum.


Studia Bobolanum 31 (2020) 1
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, opublikowano 2020.05.29
Czasopismo naukowe półrocznik, 280 stron, okładka miękka. ISSN 1642-5650

StBob 2020 1

Zobacz ten numer

Numer jest dostępny w formacie pdf na stronie bobolanum.pl, w formie papierowej w sklepie internetowym Wydawnictwa Rhetos i w siedzibie Wydawnictwa Naukowego Collegium Bobolanum.


ks. dr Ryszard Matejuk SJ (orcid.org/0000-0002-2020-9894)
Doświadczenie misterium Eucharystii według Jerzego Klingera
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, grudzień 2019
Praca doktorska, 196 stron, okładka miękka. ISBN 978-83-952410-5-5

Matejuk Doswiadczenie okladka

Książka jest dostępna u Autora i w siedzibie Wydawnictwa Naukowego Collegium Bobolanum.


Studia Bobolanum 30 (2019) 4
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, opublikowano 2019.12.31
Czasopismo naukowe kwartalnik, 152 strony, okładka miękka. ISSN 1642-5650

 StBob 2019 4

Zobacz ten numer

Numer jest dostępny w formacie pdf na stronie bobolanum.pl, w formie papierowej w sklepie internetowym Wydawnictwa Rhetos i w siedzibie Wydawnictwa Naukowego Collegium Bobolanum.


Studia Bobolanum 32 (2019) 3
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, opublikowano 2019.09.30
Czasopismo naukowe kwartalnik, 182 strony, okładka miękka. ISSN 1642-5650

 StBob 2019 3

Zobacz ten numer

Numer jest dostępny w formacie pdf na stronie bobolanum.pl, w formie papierowej w sklepie internetowym Wydawnictwa Rhetos i w siedzibie Wydawnictwa Naukowego Collegium Bobolanum.


Studia Bobolanum 31 (2019) 2
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, opublikowano 2019.06.27
Czasopismo naukowe kwartalnik, 166 stron, okładka miękka. ISSN 1642-5650

StBob 2019 2

Zobacz ten numer

Numer jest dostępny w formacie pdf na stronie bobolanum.pl, w formie papierowej w sklepie internetowym Wydawnictwa Rhetos i w siedzibie Wydawnictwa Naukowego Collegium Bobolanum.


Studia Bobolanum 30 (2019) 1
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, opublikowano 2019.03.28
Czasopismo naukowe kwartalnik, 160 stron, okładka miękka. ISSN 1642-5650

StBob 2019 1

Zobacz ten numer

Numer jest dostępny w formacie pdf na stronie bobolanum.pl, w formie papierowej w sklepie internetowym Wydawnictwa Rhetos i w siedzibie Wydawnictwa Naukowego Collegium Bobolanum.


ks. prof. dr Ladislav Csontos SJ (orcid.org/0000-0002-6788-9452)
The River from the Temple: The forms of retreats that helped to preserve the presence of the Jesuits in Slovakia during communist persecution
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, kwiecień 2019
154 strony, okładka miękka. ISBN 978-83-952410-4-8

201904 Csontoscover

Książka jest dostępna u Autora i w siedzibie Wydawnictwa Naukowego Collegium Bobolanum.


ks. dr Vlastimil Dufka SJ (orcid.org/0000-0002-8424-5894)
Il Canto sacro del XVII secolo e il Cantus Catholici (1655)
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, marzec 2019
214 stron, okładka miękka. ISBN 978-83-952410-1-7

201901 Dufkacover

Zobacz fragment książki

Książka jest dostępna u Autora i w siedzibie Wydawnictwa Naukowego Collegium Bobolanum.


ks. prof. dr hab. Zbigniew Kubacki SJ (orcid.org/0000-0003-3574-7246)
Wprowadzenie do teologii religii
Seria: Seria Bobolanum nr 11
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, luty 2019
Podręcznik, 308 stron, okładka miękka. ISBN 978-83-952410-2-4

201812 Kubackicover

Książka jest dostępna u Autora i w siedzibie Wydawnictwa Naukowego Collegium Bobolanum.


ks. dr Maciej Tomaszewski SJ (orcid.org/0000-0003-4740-1883)
Wprowadzenie w studium teologii moralnej fundamentalnej: materiały pomocnicze
Seria: Seria Bobolanum nr 12
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, grudzień 2018
Podręcznik, 234 strony, okładka miękka. ISBN 978-83-952410-3-1

201812 Tomaszewskicover

Książka jest dostępna u Autora i w siedzibie Wydawnictwa Naukowego Collegium Bobolanum.


Studia Bobolanum 29 (2018) 4
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, opublikowano 2018.12.28
Czasopismo naukowe kwartalnik, 170 stron, okładka miękka. ISSN 1642-5650

201812 StBob 2018 4

Zobacz ten numer

Numer jest dostępny w formacie pdf na stronie bobolanum.pl, w formie papierowej w sklepie internetowym Wydawnictwa Rhetos i w siedzibie Wydawnictwa Naukowego Collegium Bobolanum.


dr Rastislav Nemec (orcid.org/0000-0002-6920-6395)
Ockham on Ethics: Some Perspectives on the Context of Moral Issues
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, listopad 2018
86 stron, okładka miękka. ISBN 978-83-952410-0-0

201812 Nemec3

Książka jest dostępna u Autora i w siedzibie Wydawnictwa Naukowego Collegium Bobolanum.


Studia Bobolanum 29 (2018) 3
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, październik 2018
Czasopismo naukowe kwartalnik, 222 strony, okładka miękka. ISSN 1642-5650

201806 StBob 2018 3

Zobacz ten numer

Numer jest dostępny w formacie pdf na stronie bobolanum.pl, w formie papierowej w sklepie internetowym Wydawnictwa Rhetos i w siedzibie Wydawnictwa Naukowego Collegium Bobolanum.


Studia Bobolanum 29 (2018) 2
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, czerwiec 2018
Czasopismo naukowe kwartalnik, 216 stron, okładka miękka. ISSN 1642-5650

201806 StBob 2018 2

Zobacz ten numer

Numer jest dostępny w formacie pdf na stronie bobolanum.pl, w formie papierowej w sklepie internetowym Wydawnictwa Rhetos i w siedzibie Wydawnictwa Naukowego Collegium Bobolanum.